گزارش عملکرد آبان ماه مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

 

گزارش عملکرد دی ماه 1399 مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

       

       

       

                    

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی